Phát lại đá gà Thomo CPC1 ngày 08-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu CPC1

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC1

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC1

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC1

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC1

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC1

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC1

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:29
Trường đấu CPC1

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC1

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC1

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:16:08
Trường đấu CPC1

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC1

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu CPC1

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC1

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC1

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC1

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:48
Trường đấu CPC1

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC1

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1