Phát lại đá gà Thomo CPC4 ngày 07-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC4

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC4

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC4

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC4

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu CPC4

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC4

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC4

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC4

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC4

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC4

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC4

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC4

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC4

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC4

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu CPC4

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:14
Trường đấu CPC4

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC4

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC4

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC4

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC4

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC4