Phát lại đá gà Thomo CPC5 ngày 08-07-2024 đầy đủ nhất

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:09:14
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC5

Trận số8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:11:04
Trường đấu CPC5

Trận số9

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC5

Trận số10

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:41
Trường đấu CPC5

Trận số11

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC5

Trận số12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC5

Trận số13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu CPC5

Trận số14

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC5

Trận số15

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC5

Trận số16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu CPC5

Trận số17

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC5

Trận số18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC5

Trận số19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận số20

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:21:40
Trường đấu CPC5

Trận số22

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC5

Trận số23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC5

Trận số24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC5

Trận số25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC5

Trận số26

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC5

Trận số27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC5

Trận số28

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu CPC5

Trận số29

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC5

Trận số30

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:09:21
Trường đấu CPC5